Dokumenty

 

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO BERBEĆ

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Niepubliczny Klub dziecięcy 'Berbeć' sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.

2. Do klubu dziecięcego przyjmowane są dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

3. Klub dziecięcy jest czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 - 18.00.

4.Siedziba klubu dziecięcego mieści się w Ząbkach, przy ul. Kwiatowej 5C.

5. Klub dziecięcy wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Ząbki.

6. Klub dziecięcy zobowiązuje się dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci oraz atmosferę ułatwiającą dzieciom rozstanie z rodzicami i pobyt w placówce.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

 • Przed umieszczeniem dziecka w klubie dziecięcym rodzic (opiekun prawny), musi wypełnić kartę informacyjną.
 •  Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka w oparciu o dowód osobisty.
 • Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających dzieci nie będą wydawane. Opiekun wydający dziecko ocenia i decyduje czy osoba odbierająca jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do klubu dziecięcego tylko zdrowe dzieci. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
 • Personel klubu dziecięcego nie podaje dzieciom żadnych lekarstw.

7. Po otrzymaniu informacji o pogarszającym się stanie zdrowia dziecka bądź chorobie, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do jego jak najszybszego, osobistego odbioru go z placówki. W przeciwnym razie personel klubu dziecięcego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, wezwie lekarza lub pogotowie ? koszty ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

8. Personel klubu dziecięcego obejmuje opieką dzieci od momentu ich wejścia do sali do momentu opuszczenia sali pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

9. Klub dziecięcy nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do placówki.

ORGANIZACJA 

 • Klubem dziecięcym kieruje osoba kierująca pracą klubu dziecięcego.
 • Przyjęć do klubu dziecięcego dokonuje osoba kierująca pracą klubu dziecięcego na podstawie karty informacyjnej.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) oddając dziecko pod opiekę klubu dziecięcego zobowiązani są dostarczyć wyprawkę zgodnie z listą i wytycznymi otrzymanymi w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do klubu. Wszystkie rzeczy muszą być podpisane.
 • Organizację zajęć dla dzieci określa ramowy plan dnia umieszczony na tablicy informacyjnej w szatni.
 • Klub dziecięcy zapewnia dzieciom wyżywienie w formie cateringu (śniadanie, drugie, dwudaniowy obiad i podwieczorek), koszt którego w całości pokrywają rodzice (15,50zł)
 • Czas pobytu dziecka w klubie dziecięcym wynosi maksymalnie 10 godzin dziennie.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się informować personel o nieobecności dziecka w klubie dziecięcym do godz. 6.30 bieżącego dnia